קופות פנסיוניות

במהלך החיים אנחנו חוסכים כסף בקופות פנסיוניות – קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. בכל אחד מהחסכונות האלו אנחנו מפרישים את הכסף בתקווה לקבל אותו יום אחד בחזרה כדי שישמש אותנו לפנסיה, הון עצמי לבית, השקעה ואפילו לחופשה.

אותן קופות מנוהלות ומושקעות על ידי גופים שונים (חברות ביטוח ובתי השקעות) על מנת לייצר לכם תשואה על הכסף, ובכל אחת מהקופות יש תנאים שונים. זה מתבטא בדמי ניהול שאותם אתם משלמים ובמסלולים שהכסף שלכם מושקע בו, וכמובן הגוף שמנהל לכם את הכסף.

ניהול הוליסטי

ניהול הוליסטי

רוב הלקוחות נמצאים במסלול הכללי כי הוא ברירת מחדל, לא כי מישהו בדק והמליץ להם

עליו.

לקוח שנמצא במסלולי השקעה שלא מתאימים לו, הוא בעצם לקוח מוזנח. אין מישהו

אחד שהסתכל על הכל ועשה לו סדר כולל, ניהול פיננסי כולל ונכון לצרכיו.

תכנון הוליסטי הוא תכנון של כל הכספים בצורה נכונה על מנת לשלם כמה שפחות

מס, כלומר להישאר עם רווח נטו גבוה יותר.

ניהול כזה חוסך ללקוח 2 עלויות:

1 .מס – הטבות מס שיכול לקבל במוצרי הגמל והשתלמות

2 .דמי ניהול – דמי ניהול זולים יותר בגמל, ובנוסף ככל שיש פחות מניות בתיק

מנוהל, כך הדנ״ח הכולל של התיק נמוך יותר.

ניהול הוליסטי יכול לחסוך ללקוח כ-אלפי שקלים בשנה.

מיפוי ואיתור

של כלל הכספים והקופות שקיימות על שם הלקוח ובני משפחתו בארץ ובחו"ל באפיקי השקעה וחסכון, רגילים ופנסיוניים, לרבות הכספים ה"רדומים" וקופות לא פעילות, כספים בעובר ושב, פיקדון יומי ועוד .

הרכבת תמהיל השקעות וניהול סיכונים

מתבצע בהתאמה לנכסים הקיימים תוך הקצאת הכספים הפנויים למוצרי השקעה התואמים את פרופיל הלקוח ומידת הסיכון שהוגדרה. אסטרטגיית ההשקעה מתחשבת בגיל הלקוח והצמתים המרכזיים הצפוי לעבור, לצד אלמנטים כמו גידור סיכונים ופיזור הכספים בין מגוון אפיקים מסורתיים וסחירים לצד שילוב נכסים אלטרנטיביים ובלתי סחירים, המספקים מרחב תמרון במצבי השוק המשתנים והפחתת המתאם בתיק לתנועות השווקים.

דוגמה:

ללקוח יש כ-מיליון ש״ח בתיק מיועץ בבנק, התיק מוחזק ב30% חשיפה למניות, וקרן השתלמות של הלקוח עם צבירה של כ-חצי מיליון ש"ח במסלול כללי של אחת

מחברות הביטוח/ בתי ההשקעות.

אז מה עדיף לעשות ?

קרן השתלמות להעביר למסלול מנייתי (הרי קרן השתלמות פתורה ממס על רווחי הון)

תיק מנוהל להעביר רק למסלול חשיפה סולידי.

התיק הכולל עדיין נשאר באותה רמת סיכון בערך כ-30% חשיפה למניות) אבל חסכנו כסף,

במקום לשלם מס על החלק המנייתי בתיק מנוהל בבנק (25% מס רווח הון), בקה״ש הוא פטור ממס לגמרי. ובנוסף דמי הניהול שלו בתיק הכולל (קה"ש ותיק מנוהל) יהיו נמוכים יותר.

מניות עדיף לקנות רק בקרנות השתלמות וקופות גמל. כאשר יש מניות מחוץ לגמל – לרוב לא ממצים את הטבות המס שמגיעות לנו.

לפי חישוב של 5% (בערך) בשנה בתיק של מיליון ש"ח , כלומר תשואה ממוצעת של כ-50,000.

מהם שאירים, יורשים, מוטבים?

מה הם שאירים, יורשים ומוטבים? שאירים – הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורין של הנפטר. זהות השאירים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים (תשכ”ג-1963) לפי הפירוט הבא:

 1. בן/בת זוג של העובד/ת בשעת פטירתו/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה והוא/היא גר/ה עמו.
 2. ילד של העובד/ת שהוא בגדר תלוי במבוטח/ת לעניין גמלאות לפי פרק ג’ לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ”ח-1968).

כספי הפיצויים יתחלקו שווה בשווה בין השאירים. באין בן זוג או ילדים כאמור, השאירים יהיו ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר. כספי הפיצויים יחולקו בין שאירים אלו לפי החלטת בית הדין האזורי לעבודה בהתחשב במצב הכלכלי שלהם ובמידת תלותם בעובד שנפטר. כספי הפיצויים ישולמו לשאירים גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר, יורש, שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי חוק. יש לציין כי הגדרת שאירים בקרן פנסיה שונה במקצת: בקרן פנסיה שאירים הם אלה הזכאים לפנסיית שאירים לפי תקנון הקרן. מי שיכול להיכלל בגדר שאירים בהקשר של קרן פנסיה הוא אלמן/אלמנתו של מבוטח/ת או פנסיונר/ית שנפטר/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה, ילדים עד גיל 21 וילדים מוגבלים מעל גיל 21, בכפוף להגדרות ולמגבלות של תקנון קרן הפנסיה. בחלק מקרנות הפנסיה נכללים גם הורים הסמוכים על שולחנו של המבוטח ביום פטירתו.

יורשים על פי דין – הזכאים לקבל את רכושו ואת עזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת (כגון צוואה). חוק הירושה מגדיר מיהם קרובי המוריש/ה המוגדרים יורשים על פי דין: 1. מי שהיה/הייתה במות המוריש/ה בן/בת זוגו/ה 2. ילדי המוריש/ה וצאצאיהם 3. הורי המוריש/ה וצאצאיהם 4. הורי הוריו/ה של המוריש/ה וצאצאיהם היורשים יוכלו לממש את זכותם באמצעות צו ירושה שיוציא בית המשפט.

יורשים על פי צוואה – מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עזבונו. אדם רשאי לקבוע בצוואתו כל יורש שיחפוץ, ובית הדין יאשר זאת. היורשים יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

מוטבים – מי שנקבעו על ידי עמית בקרן פנסיה, בקופת גמל או בקרן השתלמות או על ידי מבוטח בביטוח מנהלים כזכאים לקבל את הכספים בשעת מותו. כל עמית או מבוטח רשאי לקבוע כל מוטב כראות עיניו, ובלבד שיש למוטב תעודת זהות או מספר עמותה/חברה/תאגיד. קביעת המוטבים אינה חובה, אלא זכות שניתנת לעמית או למבוטח. על פי רוב, המוטבים נקבעים בעת פתיחת הקופה/קרן/פוליסה, אך אפשר לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב. ראוי לבחון את רישום המוטבים לפחות אחת לשנתיים ולעדכן בעקביות שינויים כגון נישואין או לידות. בעת מינוי מוטבים יש לרשום פרטים רבים ומדויקים ככל האפשר, ובכלל זה שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, קרבה וחלקו של כל מוטב בכספים. חלוקת הכספים יכולה להיות לפי חלקים או לפי אחוזים. שימו לב: מומלץ להימנע מהגדרות נוסח “יורשיי החוקיים”,”אשתי” וכיוצא באלה, שעלולות להביא לקושי בקביעת הזכאים בבוא העת. נוסף על כך, מומלץ לציין מה יעלה בגורל חלקו של המוטב אם ילך לעולמו טרם פטירת העמית או המבוטח. אם לא מונו מוטבים, ישולמו הכספים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה (לפי העניין).

שאירים, יורשים ומוטבים בחיסכון הפנסיוני: מי קודם למי? קרן פנסיה – בעת פטירת העמית שמורה זכות הראשונים לקבלת כספי הפיצויים והתגמולים בדרך של קצבה חודשית(פנסיית שאירים) לשאירים כפי שהוגדרו בתקנון קרן הפנסיה. אם אין שאירים הזכאים לקצבה לפי התקנון, ישולמו כספי הפיצויים לשאירים על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, ואילו כספי התגמולים ישולמו למוטבים שקבע המבוטח בחייו. אם לא קבע המבוטח מוטבים, ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).

קופת גמל וביטוח מנהלים – כספי הפיצויים ישולמו לשאירים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים. אם אין שאירים, ישולמו כספי הפיצויים למוטבים שקבע העמית או המבוטח בחייו, ובאין מוטבים ישולמו כספי הפיצויים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין). כספי התגמולים ישולמו למוטבים שקבע העמית או המבוטח בחייו, ובאין מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).

קרן השתלמות – הכספים ישולמו למוטבים שקבע העמית בחייו, ובאין מוטבים ישולמו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין).

מהי קצבה

קצבה

הגדרת קצבה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

קצבה – כל אחד מאלה:

(1) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית – עצמאי, לעמית – שכיר או לעובד של עמית – מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם. לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה.

(2) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית – עצמאי או לעמית – שכיר, באופן הזה:

(א) תשלומים מקופת גמל, לפי תקנונה, במשך תקופה מוגדרת.

(ב) לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בפסקת משנה (א) – תשלומים ממבטח לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6) או תשלומים מקופת גמל אחרת, לפי תקנונה, המשולמים במשך כל ימי חייו של העמית או של העובד כאמור.

לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה או בפוליסת הביטוח שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה.

הטבות מס לשכירים ועצמאים

זיכוי – סעיף 45א' – החזר מס (למי שמשלם מס הכנסה). הזיכוי הינו בשיעור קבוע ללא קשר למס השולי. בכל קופות הגמל (כיום כולן לקיצבה) הזיכוי יהיה בשיעור 35% מהתשלום ומוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

ניכוי – סעיף 47 – הטבת מס (למי שמשלם מס הכנסה). הניכוי הינו הפחתת ההכנסה החייבת במס בגובה הסכום שהותר לניכוי, ולכן כאן החזר המס הינו בגובה המס השולי. הניכוי מוגבל ב"תקרת ההכנסה המזכה".

באחוזים התשלומים לזיכוי וניכוי

שכירים:

 • זיכוי – בתוכנית כשכיר עד 7%.
 • ניכוי – בתוכנית כשכיר אין ניכוי. לגבי הכנסה לא מבוטחת בתוכנית כעצמאי: אם אינו עמית מוטב 5% ניכוי לפי 47 (ב)(2). אם עמית מוטב 11% ניכוי (כמו עצמאי). לגבי הכנסה לא מבוטחת – זיכוי 5% כעצמאי.

עצמאיים:

 • זיכוי – בתוכנית לעצמאיים 5%.5.
 • ניכוי – בתוכנית לעצמאיים 11%. סה"כ – 16.5%.

נקודות חשובות נוספות:

 1. יותר תשלום לקופות גמל לקיצבה בלבד (אין יותר תשלומים לקופות "הוניות") זאת הן לגבי שכירים והן לגבי עצמאים.
 2. בקופות מרכזיות לפיצוים ניתן היה להפקיד כספים עד תום 2010. רק בקופות ועבור עובדים שהיו בגינם הפקדות לפני 1.1.2008, החל מינואר 2011, אין יותר הפקדות לקופות אלו.
 3. כתשלום המעניק זיכוי וניכוי יוכר תשלום לקופ"ג רק לגבי מי שמשלם עבור עצמו את בת/ בן זוגו. רק אם הינו עמית מוטב (ההפקדה עבורו בסכום של לפחות 1,643 ₪ לחודש), יוכל ליהנות מזיכוי וניכוי נוספים וזאת עד תקרה נוספת של 8,800 ₪, גם עבור תשלום בגין ילדו, ובתנאי שלילד מלאו 18 שנה לפחות.
 4. חשוב לזכור שגובה הזיכוי –בכל התוכניות לקיצבה הינו 35% , (בעבר זיכוי 35% ניתן רק בפנסיה מקיפה).
 5. זיכוי עבור תשלום שאינו בקופת גמל – לפנסיית שאירים 35%, לריסק 25%.

השוואת מוצרי השקעה

אתה רוצה לחסוך או להשקיע, אבל לא יודע איפה הכי נכון להשקיע את הכסף?

הטבלה שלפניך תסייע לך להבין את ההבדלים בין ההשקעות השונות, כך שתוכל לבחור את ההשקעה המתאימה לך.

גמל להשקעה :

תקרת הפקדה : עד 76,000 בשנה

נזילות : בכל עת

מס : 25על הרווח ריאלי (כקצבה פטור ממס)

קצבה מוכרת : קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה קיימים

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

פוליסת חיסכון :

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : בכל עת

מס : % 25 על הרווח הריאלי

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : לא קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה קיימים

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

תיקון 190:

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : אחרי גיל 60 והוכחת קצבה

מס : 15% על הרווח הנומינאלי או ללא מס כקצבה

קצבה מוכרת : קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים בהתניות

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה / ניהול אישי

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

קרן השתלמות :

תקרת הפקדה : על מנת ליהנות מפטור מלא על רווחי הון יש תקרת הפקדה לעצמאים ולשכירים.

כן ניתן להפקיד מעל התקרה אבל על ההפרש לא להנות מפטור על רווחי הון.

נזילות : 6שנים ( 3שנים החל מגיל פרישה) או החלת וותק.

מס : פטור עד התקרה, ומעל % 25 על הרווח הריאלי

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה / ניהול אישי

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

תיק השקעות (תיק מנוהל בבנק):

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : נזיל

מס : 25% מס רווח הון (ישנם מכשירים שישלמו 15%)

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : לא קיים

ניהול כספים : ניהול אישי / מנהל תיק

מס בשינוי מסלול/מנהל : קיים (ללא מס נדחה)

נכסים לא סחירים : אין

הלוואות : לא קיים

מהו איזון אקטוארי

בדוח הפנסיה השנתי מופיעה השורה “עדכון יתרת הכספים בגין מנגנון איזון אקטוארי” מה משמעות השורה ומה גורם לה להיות חיובית או שלילית? קרן פנסיה, בניגוד לביטוח מנהלים, מבוססת על ערבות הדדית. המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה מבטחים זה את זה. בכל חודש העמיתים הפעילים בקרן הפנסיה משלמים עבור כיסוי ביטוחי, ריסק. כל חוסך משלם בהתאם לכיסוי הקיים לו בקרן ובהתאם לשכר המבוטח. כיסוי זה אינו עובר לקרן הפנסיה והוא לא חלק מהכנסות החברה. התשלום משמש לצורך תשלום תביעות לעמיתי הקרן, תביעות לאבדן כושר עבודה או מוות. במידה ובסוף הרבעון נותרים בקופה עודפים שלא שימשו את הקרן לצורך תשלום התביעות הקרן מחזירה את העודפים בחזרה לכלל החוסכים. לעודפים אלו קוראים – עודף אקטוארי. במידה ובסוף הרבעון חסר כסף בקופה, הקרן גובה תשלום נוסף מכלל החוסכים. כאשר חסר כסף בקופה קוראים לזה – גרעון אקטוארי. על מי משפיע האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה? ​ העודף או הגרעון אקטוארי בקרן הפנסיה משפיעים על כלל החוסכים בקרן, חוסכים פעילים וחוסכים מוקפאים וכן על מקבלי הקצבאות. ​ כולנו ערבים זה לזו . קרן פנסיה היא מוצר חיסכון בעל אופי מיוחד. בניגוד למוצרים פנסיוניים אחרים, היא מבוססת על מודל ייחודי שבו כל החוסכים משתתפים יחדיו בסיכון הביטוחי – ובמילים פשוטות, בפועל מבטחים האחד את השנייה. מודל זה נקרא "ערבות הדדית". קרן פנסיה מקיפה כוללת בתוכה באופן מובנה גם כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים. מדי חודש, גובה קרן הפנסיה מתוך ההפקדה החודשית שלנו פרמיית ביטוח המכונה בעגה המקצועית "ריסק". גובה הריסק נקבע לפי מספר פרמטרים וביניהם מסלול הביטוח ושיעור הכיסוי, גובה השכר המבוטח, מגדר וגיל החוסך. ריסקים אלו משמשים לתשלומי קצבאות הנכות והשאירים. ​ איזון אקטוארי : * לקרן פנסיה יש נכסים בדמות דמי גמולים. רווחי ההשקעה ונכסים פיזיים, למול התחייבויות הפנסיות המשולמות לזכאים ​ *כאשר התחייבות עולות על הנכסים של הקרן, נוצר בקרן גרעון אקטוארי, בעוד הנכסים גבוהים יותר מהתחייבויות, נוצר עודף אקטוארי. בתום כל שנה מחלקת הקרן פנסיה את העודפים או מחייבת את הלקוחות עבור הגרעון בהתאם.

לקוח כשיר – כל מה שצריך לדעת

לקוח כשיר הוא סמל סטטוס בעולם ההשקעות האקסקלוסיבי, המאפיין משקיעים אמידים בעלי הרשאה להשקיע בהשקעות 'סגורות' שאינן פתוחות לציבור הרחב ומותנות בסך השקעה מינימלי, כגון הנפקות פרטיות, המאפשרות ליהנות מרווחים גדולים יותר. לקוח כשיר (המכונה גם משקיע כשיר או משקיע מוסמך) הוא בעל יכולת כלכלית המאפשרת לו להשקיע בהשקעות גדולות מהממוצע, בדומה לגופים מוסדיים. הוא יכול להיות משקיע פרטי, תאגיד בבעלות פרטית או מוסדית או ארגון צדקה, המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה. משקיע כשיר (Accredited Investor), המכונה בעולם הפיננסי גם כמשקיע "מתוחכם" או "מסווג", נדרש לעמוד בתנאים שהציבה הרשות לניירות ערך בישראל להגדרתו בסטטוס זה. למעשה, משקיע כשיר מתייחס לאדם פרטי, תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד או גוף מוסדי המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה – בין אם מדובר בניהול נכסים ומקורות ההון בבעלותו או לחילופין כתוצאה מפעילותו העסקית במהלך השנה. מהם התנאים הקובעים להגדרת "משקיע כשיר"? בעבר נדרש המשקיע לצבור ניסיון ומומחיות בשוק ההון כחלק מהתנאים אלא שהרשות לני"ע ביטלה זאת ובשנת 2016 קבעה כי רק המאזן הכספי יכריע האם המשקיע יוגדר כ"כשיר" או לא. לשם כך, הוא נדרש לענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • הנכסים הנזילים ברשותו בשווי כולל העולה על 8.1 מיליון ש"ח.
 • היקף הכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סכום של 1,214,317 ש"ח או לחילופין, גובה ההכנסות הכולל של התא המשפחתי גבוה מסך של 1.8 מיליון ש"ח לשנה.
 • השווי הכולל של הנכסים הנזילים עולה על 5,059,652 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 607,158 ש"ח ליחיד או 910,737 ש"ח לתא משפחתי.

מבחן הנכסים הנזילים – השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלות הלקוח, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים. מבחן המומחיות – הלקוח בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון. מבחן מספר העסקאות – הלקוח ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו. הבעיות העיקריות שהובילו להצעה לתיקון החוק להגדרת לקוח כשיר, היו, כי לא הובהר בדיוק איזו מומחיות נדרשת לצורך מענה על דרישות החוק וההגדרה היתה מעורפלת. בנוסף, לכך, מספר העסקאות המינימאלי הנדרש, היה גבוה לעומת המספר המקביל הנדרש באירופה, לדוגמה. מתוך כך, בחודש מרץ 2016, נכנס לתוקף תיקון לחוק ניירות ערך תשכ”ח-1968 המשנה את דרישות הרשות לניירות ערך להגדרת לקוח כשיר. קודם התיקון לחוק, על מנת להיות מוגדר כלקוח כשיר, משקיע נדרש, בין היתר, להיות בעל ידע מעמיק ומקיף בשוק ההון ובהשקעות. התיקון לחוק משנת 2016 מייתר את הדרישה הזו, וכיום משקיע נדרש לעמוד בדרישה אחת לפחות מתוך שלוש דרישות על מנת להיחשב לקוח כשיר. מתי משקיע יחשב ללקוח כשיר? מעת התיקון לחוק בשנת 2016, משקיע יחשב כלקוח כשיר מרגע שעמד באחת מתוך שלוש דרישות הרשות לניירות ערך:

 • מחזיק ברשותו נכסים נזילים בשווי של כ-כ-8.1 מיליון שקלים (מזומנים/פיקדונות/ניירות ערך/ נכסים פיננסיים).
 • בעל הכנסה אישית של כ-1.2 מיליון שקל בשנה או הכנסה משפחתית של כ-1.8 מיליון שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.
 • בעל נכסים נזילים בהיקף של כ-5 מיליון שקלים, וגובה הכנסתו כ-600 אלף שקל בשנה, או שגובה ההכנסה המשפחתית של כ-910 אלף שקל בשנה, בשנתיים האחרונות.

מהם היתרונות של לקוח כשיר?

 • לקוח כשיר נהנה מהזדמנויות השקעה אשר לרוב מוצעות לגופים מוסדיים.
 • הוא נהנה מהנחה של מספר אחוזים ברכישת ניירות ערך בשלב ההנפקה הראשוני.
 • הוא יכול להשתתף בהנפקות פרטיות, אשר נמנעות ממשקיעים פרטיים שאינם לקוחות כשירים.
 • משקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות ללא תשקיף וללא מגבלת 35 המשקיעים הפוטנציאליים.
 • לקוח כשיר נחשף למידע פיננסי מלא וגישה לנתונים מסווגים לגבי כל השקעה.
 • לקוח כשיר רשאי להשקיע בהנפקות פרטיות של עסקים. חברה רשאית למכור את ניירות הערך שלה ללקוחות כשירים.

מהו מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח כשיר מבחן האיתנות הפיננסית ללקוח בתהליך רישומו כלקוח כשיר, בוחן את הנכסים הנזילים שיש ללקוח, ביניהם: זכויות משיכה מיוחדות, פיקדונות לפי דרישה, מזומנים, אשראי, מניות, אג”ח, קרנות נאמנות, ביטוחים, קרנות פנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות גמל, ועוד, וכן את הסכום הנקי של חובותיו וזכויותיו. כיצד מתבצע התהליך של קבלת מעמד של לקוח כשיר? לקוחות אשר עומדים באחד משלושת הקריטריונים להגדרת לקוח כשיר על פי הרשות לניירות ערך, יכולים להגיש בקשה להסדרת מעמד של לקוח כשיר. התהליך כולל חתימה על הצהרת משקיע כשיר בצירוף אסמכתאות המוכיחות את הנזילות וההכנסות, ואישור ההצהרה והאסמכתאות בידי עורך דין/רואה חשבון/יועץ פיננסי. מהי הצהרת משקיע כשיר? גופי ההשקעות דורשים ללא יוצא מהכלל וכחלק מהליך אישור הסטטוס למלא הצהרת משקיע כשיר, כאשר זו מורכבת מ-3 חלקים ולמעשה נועדה לאמת את היותו של המשקיע כ"כשיר". בחלק הראשון, על המשקיע לאשר בחתימתו כי הינו נמנה על ההגדרה של משקיע כשיר ("מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968) ולבחור לפחות באחד התנאים המתקיימים לגביו להגדרתו כלקוח מסווג. בחלק השני, על המשקיע לאשר כי הינו מודע למשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכיוצא בזה) וכי הינו מסכים לכך לצורך קבלת הצעות השקעה. שלב זה נועד עבור קבלת אישור מהמשקיע שהוא מבין את כל ההשלכות של משקיע החשוף להשקעות מסווגות. בחלק האחרון של ההצהרה מתבקש המשקיע לצרף אסמכתא של גורם מוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות וכיוצא בזה) המאשר כי נכון למועד הגשת ההצהרה מתקיים אצל המבקש אחד או יותר מהתנאים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר. נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

קישור לחוק לחץ כאן

מיהי אלמנה :

"אלמנה" לפי החוק של ביטוח לאומי היא מי שהייתה נשואה לאדם שנפטר (או ידועה בציבור) שחיה איתו תחת קורת גג אחת עד ליום מותו, ובנוסף ההגדרות עונה על אחד מהבאים :

 • הייתה נשואה לאדם שנפטר (או ידועה בציבור) עד ליום פטירתו במשך שנה אחת לפחות, או למשך חצי שנה לפחות אם הייתה היא בת 55 שהאדם שנפטר.
 • במקרים מסוימים קיימת זכאות גם לאישה שחיה בנפרד מהאדם שנפטר.

מהו סכום הוני

מהם כספים הוניים? כספים הוניים אלו כספים אשר הופקדו לפני שנת 2008 במוצרים כמו ביטוחי מנהלים וקופות גמל. כספים אלו עומדים לרשות החוסך בשתי חלופות, האפשרות למשוך את סכום הצבירה כסכום חד פעמי ללא מס רווחי הון וללא קנס של משיכה שלא כדין ואף ניתן לרכוש קצבה בכספים אלו פטורה ממס

מילון מושגים:

פרישה-
פרישה לגִמְלָאוֹת היא סיום העבודה בעיקר עקב גיל או מסיבות אחרות. בעקבות הפרישה לגמלאות מקבל האדם, במקרים רבים, פנסיה (גִּמְלָה תקופתית) מקרן פנסיה או מן המעביד, או כספים שצבר בתקופת עבודתו המשמשים לפרנסתו לאחר הפרישה.

כן נהנים הפורשים לגמלאות, בדרך כלל, מקצבות הביטוח הלאומי. פרישה לגמלאות היא צעד פורמלי לעובד השכיר, המסיים את יחסי עובד-מעביד ומזכה את העובד בפיצויי פיטורים. פרישה לגמלאות מתקיימת גם אצל עובד עצמאי, על פי החלטתו.

תגמול עובד –
עוסק בתהליכי תגמול עובדים שכירים. מדובר בדיסציפלינה מתחום ניהול משאבי אנוש המתמחה בעיצוב מדיניות תגמול עובדים לארגון, בנייה ותפעול תוכניות תגמול לעובדים שכירים.

הטבת מס- היא הקלה בגובה המס הניתנת לאוכלוסייה מסוימת או בגין פעילות מסוימת. ההגדרה הרשמית הנהוגה בספרות המקצועית גורסת כי הטבות מס הן "סטייה ממערכת המס הסטנדרטית המאפשרת לקבוצת אוכלוסייה או לפעילות כלכלית מסוימת תשלומי מס בשיעור נמוך מהמס הנורמטיבי המקובל במדינה"

שארים-
שארים הם קרובי משפחה בדרגה ראשונה, או מי שהוגדרו כ"שארים".

קצבה-
היא תשלום המשולם לאדם כמשכורת חודשית, על ידי גוף ממשלתי (ובהכללה גם על ידי אחרים, כגון קרנות פנסיה ומעסיקים שונים) לזכאים לפי קריטריונים שונים. חלק מהקצבאות נרכשות על ידי מקבליהן, למשל באמצעות תשלום פרמיה, ואחרות הן תשלומי העברה, כלומר ניתנות עקב צורך של מקבלן, בהתאם למבחן אמצעים, ללא שרכש זכאות להן.

תשואה-
היא היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות. השינוי בערך ההשקעה יכול לנבוע ממקורות שונים. לדוגמה, מריבית, רווח נקי מעסק, רווח הון '.

על פי רוב, תשואה תוצג באחוזים, מכיוון שהיא מייצגת את מדרגת השינוי לאורך זמן, ולכן אין טעם להציג מספר נקי שהוא נכון פר נקודה ולא מהווה בהכרח את אחוז השינוי. נתון התשואה לא יצביע על אורך תקופת ההשקעה, אך נהוג להציג תשואה שנתית.

פיצויי פיטורים-
הם פיצויים המשולמים לעובד עם סיום עבודתו, ובעיקר עם פיטוריו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. בהתאם לפקודת מס הכנסה פיצויי הפיטורים הם חלק ממענק פרישה, הכולל תשלומים נוספים הניתנים לרגל הפסקת העבודה.

שוק ההון-
הוא השוק לניירות ערך, המתחלק לשוק המניות ושוק האג"ח. תפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים.

שוק ההון כולל מערכת מורכבת של בנקים, ברוקרים ומוסדות פיננסיים אחרים (חברות ביטוח קרנות הנאמנות וקופות הגמל), הקשורים ביניהם באמצעות מערכות תקשורת ממוחשבות ואחרות לצורך קיום אפקטיבי ויעיל של ענייניהם העסקיים. הבורסה לניירות ערך תופסת מקום מרכזי בשוק ההון והיא למעשה טבורו של השוק, אך שוק ההון עצמו רחב-היקף וחורג הרבה מעבר לפעילותה של הבורסה, מכאן שהעסקות בשוק הפיננסי נעשות הן בבורסה והן מחוצה לה.

מניה-
היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות בחברה ומאגד זכויות וחובות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים. חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור הבעלות של כל אחד מהם בחברה. מניות מקנות בדרך כלל זכות הצבעה, זכות להשתתף בחלוקת רווחים, וזכויות בעת פירוק החברה. המניה היא נכס בעל ערך כספי.

אג"ח –
רשי תיבות לאיגֶרֶת חוב, היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף.
לרוב נחשבת כהשקעה סולידית ובטוחה יותר ממניה

ניירות ערך-
הם מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה וניירות ערך מסחריים שלרוב יש להם ערך כספי מסוים. הם עשויים להיות מונפקים בידי תאגיד (כגון חברה או אגודה שיתופית) או ממשלה. חלק מניירות הערך נסחרים בבורסה, שוק מוסדר ומפוקח, בו קונים ומוכרים נפגשים על מנת לבצע עסקאות בניירות ערך, סחורות, מטבע חוץ וכדומה. כיום, מרבית העסקאות מבוצעות בבורסה, אך קיימות גם עסקאות מחוץ לבורסה המבוצעות בדרך כלל על ידי משקיעים מוסדיים. העסקאות מבוצעות על ידי חברי הבורסה. מחירי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנים באופן רציף מדי יום בהתאם להיצע וביקוש.

מַס-
הוא תשלום לשלטונות הנגבה בכפייה מתושבים ומאזרחים, לצורך מימון פעולות שונות מטעם השלטון. במובן הרחב המס במדינה הוא סך המשאבים שאותם נוטלת הממשלה מהציבור. במדינת חוק הטלת מס נעשית באמצעות חוק וגבייתו נעשית באמצעות רשות ממשלתית (או עירונית) שהוסמכה לכך. קיימים סוגים שונים של מיסים ובאפשרות המחוקק לקבוע על מי להטיל מס ובאיזה שיעור כדי להגשים את מטרותיו.

תעודת סל –
תעודת סל היא התחייבות של הגוף שהנפיק את התעודה לספק רוכשי התעודה, דהיינו למשקיעים, תשואה בגובה התשואה של סל ניירות ערך אחריו עוקבת התעודה. המשמעות היא שתעודת סל היא מכשיר השקעה פסיבי המאפשר למשקיעים ליהנות בבת אחת מחשיפה לסל רחב של ניירות ערך, באופן שהמשקיע יכול לדעת בדיוק מה כלול בסל זה.

סוגי ההלוואות

רוצים לקחת הלוואה ואתם רוצים לדעת מהי כל סוג הלוואה?

סוגי הלוואות :
הלוואת בלון:
ללא החזר חודשי לאורך תקופת ההלוואה, תשלום הקרן והריבית שנצברה לאורך תקופת ההלוואה ישולם בתום תקופת ההלוואה.

הלוואת גרייס:
תשלום חודשי של הריבית במהלך תקופת ההלוואה ותשלום הקרן בתום תקופת ההלוואה.

הלוואת שפיצר :
תשלום חודשי של הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה.

ריבית הפריים:
(באנגלית: Prime Rate) היא שיעור הריבית המשמש כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות, שנקבע על ידי כל בנק עבור עיסקות המבוצעות על ידו. ריבית הפריים היא נגזרת של הריבית שנקבעת על ידי הבנק המרכזי, בתוספת מרווח מסוים.

שיעורי הריבית אותם גובה הבנק מלקוחותיו בגין הלוואות שניתנות להם הן ריבית פריים בתוספת מרווח ("פריים פלוס %x), המרווח נקבע ככלל על פי טיב הלקוח והסיכון שהבנק נוטל בהענקת ההלוואה. שיעורי הריבית אותם משלם הבנק בגין פקדונות הן ריבית הפריים בניכוי מרווח מסוים ("פריים מינוס %x). תוספות הריבית עשויות להיות מושפעות גם מאופי האשראי, טיב הלקוח, והלימות ההון של הבנק.

מה ההבדל בין כספים הוניים לקצבתיים בפיצויים ותגמולים ?

כספים רבים מופקדים בקופות בגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה
סכומים רבים. בפרישה מעבודה יש צורך לדעת מה משמעות הסכומים האלה
ואיך כדאי לטפל בהם.

הסכומים מתחלקים לפיצויים ולתגמולים כאשר כל סוג
שכזה מתחלק לחלק הוני וחלק קצבתי .


מה ההבדל בין פיצויים הוניים לקצבתיים ?
פיצויים הוניים הם פיצויים המיועדים למשיכה מיידית .
ניתן למשוך אותם בזמן הפרישה מעבודה או לבצע פעולה
שנקראת רצף פיצויים ( פעולה זו דוחה את ההתחשבנות
על הפיצויים עד לסיום העבודה אצל המעביד הבא) ואז למשוך אותם
בפרישה הבאה. בכל מקרה אלה כספים שמיועדים למשיכה .

איך יודעים להבחין בסכומים אלה ?
סכומים אלה נמצאים בטופס 161 שמקבלים בפרישה .
לסכומים אלה יש קודים שמופיעים על גבי הטופס .
הקודים של הפיצויים ההוניים הם :
קוד 1- תשלום מעסיק
קוד 2- מנהל גמלאות המדינה
קוד 3 – תשלום מקופה מרכזית
קוד 4- תשלום מקופת גמל /ביטוח מנהלים הוני שהופקד עד 2008.
פיצויים קצבתיים מאפשרים בחירה בין משיכה (הוני) לבין השארתם בתכנית על מנת
לקבל מהם בעתיד פנסיה חודשית. פעולה זו נקראת "רצף קצבה" וכתבתי עליה מספר פעמים באתר.
הקודים של הפיצויים הקצבתיים :

קוד 5 – קרן פנסיה ותיקה

קוד 6 – פיצויים קצבתיים מביטוח מנהלים, קרן פנסיה חדשה או קופ"ג אחרי 2008.

מה לגבי תגמולים ?
הרעיון זהה . כספים אלה מיועדים בעצם למשיכה . במידה ומדובר בתגמולים הוניים ניתן
למשוך אותם במשיכה חד פעמית ובמידה והם קצבתיים הם אמורים להיהפך לפנסיה .
בשנת 2008 ביטלה המדינה את המסלול ההוני ומאותה נקודה כל הכספים שנחסכים הם רק לקצבה.


מתי ניתן למשוך את התגמולים ההוניים ?
בעקרון יש כלליי משיכה ומי שלא עומד בהם משלם 35%.
במידה ויש עמידה בכללים ניתן למשוך ללא מס ( למשל- בגיל 60)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top