מה זה טופס נש”מ בקרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וקופת גמל

מה זה טופס נש”מ? ​טופס נש"מ הינו טופס נציבות שירות המדינה המהווה הסכם בין המעסיק לעובד בעניין הפרשות לקופות פנסיוניות. בטופס ממלא העובד את פרטי הקופה אליה הוא מעוניין להשתייך וחלק העובד בהפקדה לקופה.

בכדי להבטיח את מיצוי זכויותיו הפנסיוניות של עובד הנקלט לעבודה בשירות

המדינה, ומתוך מגמה למנוע תקלות ברצף זכויותיו של העובד, שקמו לו טרם

הצטרפותו לשירות המדינה, על יחידת משאבי אנוש לפעול על-פי הכללים הר"מ:

שיחת הכנה בעת קליטת העובד

יש לוודא עם העובד האם טרם הצטרפותו לשירות המדינה צבר זכויות קודמות

לפנסיה:

א. בקרן ותיקה "בהסדר"

עובד שצבר זכויות באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר:

1 )מבטחים הוותיקה

2 )קג"מ

3 )מקפת הוותיקה

4 )נתיב

5 )פועלי בניין

6 )פועלים חקלאיים

יציג בפני יחידת משאבי אנוש אישור של "עמיתים", להמשך ביטוחו בקרן

הוותיקה.

פנסיה תקציבית )מגוף אחר(

עובד שהגיע לשירות המדינה ממקום עבודה שבו היה מבוטח בפנסיה תקציבית עד

לתאריך 2002.4.7 ,וחל עליו סעיף 107ב לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח

משולב[, התש"ל – 1970( ,ראו הערה בהמשך ביחס לעובדים המגיעים משירות

קבע( ומשתבץ במשרה תקנית בשירות המדינה, זכאי להמשך ביטוח בפנסיה

תקציבית – מיום תחילת עבודתו.

הסכמי רציפות בין המדינה לגוף הקודם ייחתמו, בכפוף לכללי הסכם הרציפות.

יש לקבל אישור עקרוני מנציבות שירות המדינה, בנוגע לאופן קליטתו של העובד

בשירות המדינה, בטרם יבוטח במסלול של פנסיה תקציבית.

בתקופת עבודתו של העובד במעמד זמני עד לקבלת הקביעות, יבוטח בקרן פנסיה

על-פי בחירתו ולאחר קבלת הקביעות יועברו הכספים שהופרשו בעבור התקופה

הארעית למדינה. בתחילת עבודתו ימלא העובד טופס בחירת קרן חדשה – נספח

פנסיוני מס' א)1( )מצ"ב(.

ג. עובד המגיע לשירות המדינה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר או עובד שירותי

הביטחון, כהגדרתם בסעיף 63א לחוק הגימלאות, יהיה זכאי לפנסיה תקציבית,

כאמור לעיל, בתנאי שהיה מבוטח בפנסיה תקציבית לפני המועד הקובע 02.4.7.

עובד המגיע לשירות המדינה מצבא קבע אינו זכאי לפנסיה תקציבית.

ד. עובד חדש הנקלט למדינה, אשר מבוטח בביטוח מנהלים ישן, שבו הפרשות שונות

מהנהוג בשירות המדינה כיום, יהיה זכאי להמשיך את הסדר ההפרשות הקודם

לאחר קבלת אישור נש"מ. יש למלא את הנספח הפנסיוני מס' א)3( )מצ"ב(.

3 .עובד חדש ללא צבירה קודמת

עובד חדש שלא צבר זכויות קודמות, יכול לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות:

א. ביטוח פנסיוני בקרן פנסיה על-פי בחירתו עליו למלא את נספח פנסיוני

א)1( )מצ"ב(;

ב. ביטוח מנהלים חדש עליו למלא את נספח פנסיוני מס' א)2( )מצ"ב(;

4 .עובד מדינה קבוע בפנסיה תקציבית, הנמצא במשרה של מילוי בפועל בשכר כולל,

זכויותיו ייקבעו על-פי תפקידו הקבוע בפנסיה תקציבית )משכורת קובעת של

התקציבית תירשם בתלוש לצורך תשלום(.

עובד הזכאי להמשיך ביטוח בקרן פנסיה ותיקה עפ"י אישור הקרן בלבד יש למלא נספחים פנסיוניים ולפעול עפ"י מדריך זה בעמ' 18. * שים לב: במסמך נעשה שימוש במילים "קופה" "קופות" לצורך תיאור קרן פנסיה, קופת גמל, חברת ביטוח, קרן השתלמות.

יש להשתמש רק בטופסי נספחי נש"מ המעודכנים ביותר, הניתנים להורדה מאתר האינטרנט

של נציבות המדינה : https://www.gov.il/he/Departments/civil_service_commission

יש חובה למלא את כל השדות הרלוונטיים בטפסים בכתב קריא וברור.

באחריות המעסיק לתת לעובד בעת קליטתו במשרד את נספחי נש"מ הרלוונטיים עבורו.

באחריות העובד לבחור את החיסכון הפנסיוני עבורו ולמלא את נספחי נש"מ

שים לב חובה למלא את השדות של: מס' קופה במלם ומס' קופה ברשות שוק ההון אוצר.

חובה על העובד, המעסיק וחברת הביטוח לחתום על נספחי נש"מ, במקרה של בחירת העובד בביטוח מנהלים .

כאשר עובד מוותר על ביטוח לאובדן כושר עבודה, חובה למלא ולחתום על נספח א'10- הצהרה על היעדר ביטוח לאובדן כושר עבודה.

אישור להפרשות 8.33% לפיצויים אך ורק באישור אגף פרישה וגימלאות בנש"מ, יש להציג פרטי פוליסה קיימת ודו"ח הפרשות לקופה בשנה האחרונה .

במידה והמעסיק נאלץ לבחור לעובד קרן ברירת מחדל, )אין שיתוף פעולה מצד העובד/ת( חובה על המעסיק להודיע לעובד/ת בכתב על בחירה זו.

קופת גמל פעילה / קיימת – זו קופה שהופרשו אליה כספים בשלושת החודשים האחרונים.

לאחר מילוי נספחי נש"מ וחתימת העובד והמעסיק יש להעבירם לאגף השכר במשרד, לקליטה ודיווח במערכת השכר.

העתק חתום מנספחי נש"מ יש לתייק בתיקו האישי של העובד.

טופסי נספחי נש"מ ממוספרים מנספח א1 – א9 ,יש לשים לב לכותרת שם הנספח בעת המילוי

בהתאם לחוזר נש"מ ורשות שוק ההון הקובע כי גוף מוסדי לא ידרוש ממעסיק לאשר מסמכים, להעביר מידע או לתת הסכמתו בקשר למוצר פנסיוני של עובד ,יובהר כי אין לחתום על מסמכים הנשלחים על ידי קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ויתר הגופים המוסדיים.

קרדיט :מדינת ישראל

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top