מהי איגרת חוב (אג"ח)

אגרות חוב הן הלוואה המונפקת על ידי חברה או ממשלה, המעידים על התחייבות המנפיק לשלם ריבית ולעיתים גם הצמדה לנותן ההלוואה בתאריכי פירעון קבועים, ובנוסף להחזיר לו את הקרן במועד הפירעון האחרון שנקבע.

אִיגֶּרֶת חוֹב קונצרנית (בראשי תיבות, אג"ח קונצרנית; באנגלית: "Corporate bond") היא איגרת חוב סחירה בדרך כלל המונפקת על ידי חברה כתחליף להלוואה מבנק. תנאי איגרת החוב מפורטים בתשקיף שעל פיו היא מונפקת. איגרות חוב קונצרניות נקראות גם אג"ח חברות.

אג"ח קונצרני

אג"ח קונצרנית היא אג"ח שמונפקת ע"י חברות, כאשר חברה (ציבורית או פרטית – כזו שעדיין לא הונפקה) צריכה לגייס כספים עבור השקעה או הוצאה מסוימת, היא פונה לעתים קרובות לשוק ההון כדי לגייס את אותו כסף. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שמכירת אג"ח עדיפה לעתים קרובות על לקיחת הלוואה מהבנק ויותר משתלמת מבחינה כלכלית.

אג"ח ממשלתית

אג"ח ממשלתית היא אג"ח שמונפקת ע"י משרד האוצר ומשמשות את הממשלה למימון גירעונותיה התקציביים. איגרות החוב שמונפקות ע"י הממשלה הן תמיד איגרות חוב סטרייט – איגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות.

ההבדל בין סוגי האיגרות

באיגרות חוב ממשלתיות התשואה לפדיון (התשואה השנתית הממוצעת לפדיון היא אחוז הרווח השנתי הממוצע שאיגרת החוב תעניק לבעליה, כל שנה, עד מועד פדיונה) היא נמוכה יחסית בהשוואה לתשואה באיגרות חוב המונפקות ע"י חברות, והסיבה לכך היא רמת הסיכון הנמוכה; החשש שהמדינה (מתוקף היותה מדינה) לא תפרע את התחייבויותיה כלפי המלווים הוא קטן. לעומת זאת, אג"ח שמנפיקות חברות נושאות סיכון גבוה יותר כי אותן חברות עלולות להיקלע למצוקת נזילות (כמו שקורה בחודשים האחרונים) ולהתקשות בפירעון האג"ח שהנפיקו. תמורת לקיחת הסיכון, מובטחת לרוכש האג"ח תשואה גבוהה יותר על השקעתו.

איגרות חוב, או בקיצור אג"ח, הן ניירות ערך המהווים התחייבות של חברה או ממשלה להחזיר הלוואה שלקחה תמורת ריבית קבועה. אג"ח מאפשרות למשקיעים להשקיע כספים תמורת תשואה קבועה וידועה מראש.

אג"ח מונפקות על ידי חברות, עמותות, גופים ציבוריים וממשלות. הן מהוות כלי מימון חשוב עבור המנפיקים, מאחר שהן מאפשרות גיוס הון לטווח ארוך ממשקיעים. מנגד, האג"ח מהוות אפיק השקעה אטרקטיבי עבור המשקיעים, מאחר שהן מציעות תשואה קבועה על בסיס ריבית שנתית, בתמורה להלוואה לתקופה קצובה.

ישנם מספר מאפיינים מרכזיים של אג"ח:

 • תקופת פירעון – אג"ח מונפקות לתקופה קצובה, בדרך כלל בין שנה ל-30 שנה. המנפיק מתחייב לפרוע את קרן האג"ח בתום תקופת הפירעון.
 • ריבית – המנפיק משלם תשלומי ריבית על בסיס קבוע, בדרך כלל פעמיים בשנה. שיעור הריבית נקבע מראש ונותר קבוע לאורך כל תקופת האג"ח.
 • סחירות – אג"ח רבות הינן סחירות וניתנות למסחר בבורסה לניירות ערך. המשקיע יכול למכור את האג"ח בכל עת בשוק המשני.
 • בטוחה – אג"ח חסרות בטוחה פיזית כלשהי עבור המשקיע. ערכן נגזר מביצועי החברה המנפיקה ומדירוג האשראי שלה.
 • סיכון אשראי – קיים סיכון שהמנפיק ייקלע לקשיים ולא יוכל לעמוד בהתחייבויות התשלום שלו. ככל שהדירוג נמוך יותר, כך גדל הסיכון.

יתרונות השקעה באג"ח:

 • וודאות תשואה – שיעור הריבית ומועדי התשלום ידועים מראש. אין תנודתיות כמו במניות.
 • נזילות – אג"ח סחירות ניתנות למימוש בכל עת בשוק המשני.
 • פיזור סיכונים – אג"ח מאפשרות פיזור בין אג"ח ממשלתיות בטוחות יחסית ואג"ח קונצרניות בסיכון גבוה יותר.
 • תשואה עודפת – בהשוואה לפיקדונות בנקאיים, אג"ח מספקות בדרך כלל תשואה גבוהה יותר.
 • מיסוי – רווחי אג"ח חברות חייבים במס על רווחי הון מופחת (15% עד 25%), לעומת מס שולי גבוה יותר על ריבית בפיקדונות.

חסרונות השקעה באג"ח:

 • סיכון אשראי – קיים סיכון שהחברה תיקלע לקשיים ולא תוכל לעמוד בתשלומי הריבית והקרן. ככל שהדירוג נמוך יותר, סיכון האשראי עולה.
 • סיכון ריבית – עליית הריבית במשק תביא לירידת ערך האג"ח. אג"ח ארוכות טווח רגישות יותר לסיכון זה.
 • היעדר נזילות – אג"ח לא סחירות אינן ניתנות למימוש עד לפירעון המלא שלהן.
 • תנודתיות – מחירי אג"ח סחירות נתונים לתנודות בהתאם לציפיות ולתשואות אלטרנטיביות בשוק.
 • עמלות והוצאות – קיימים עמלות והוצאות שונות ברכישה, מכירה וניהול תיק האג"ח.

סוגים עיקריים של אג"ח:

אג"ח ממשלתיות – אג"ח המונפקות על ידי הממשלה. אלה נחשבות לבטוחות ביותר, מכיוון שמדינת ישראל מעולם לא הכריזה על חדלות פרעון. התשואה של אג"ח ממשלתיות נמוכה יחסית.

אג"ח קונצרניות – אג"ח המונפקות על ידי חברות פרטיות. אלה מציעות תשואה גבוהה יותר, אך גם רמת סיכון גבוהה יותר. התשואה תלויה בביצועי החברה ובדירוג האשראי שלה.

אג"ח צמודות – הקרן והריבית משולמות בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. הן מגנות על ערך האג"ח מפני אינפלציה.

אג"ח להמרה – ניתן להמיר את האג"ח למניות רגילות של החברה עד מועד ההמרה. משלבות מאפיינים של אג"ח ומניות.

אג"ח בלתי סחירות – מונפקות על ידי חברות פרטיות ואינן נסחרות בבורסה. קשה לממש אותן לפני הפדיון הסופי.

אג"ח ייעודיות – מיועדות למטרה ספציפית, כגון מימון פרויקט נדל"ן או תשתית. מגובות בנכס המושקע.

הנפקת אג"ח וסחר בהן מתבצע באמצעות הבורסה לניירות ערך. חברות המעוניינות לגייס הון באמצעות אג"ח פונות לחברות דירוג אשראי על מנת לקבל דירוג לאג"ח. ככל שהדירוג גבוה יותר כך גדלים הסיכויים של החברה לגייס הון בעלות נמוכה יותר.

לאחר קבלת דירוג האשראי החברה מגישה תשקיף הנפקה לרשות ניירות ערך שבו מפורטים כל תנאי האג"ח. הרשות בודקת את התשקיף ולאחר אישורה מתפרסם מסמך הצעת מדף הכולל את הפרטים הסופיים של ההנפקה כגון היקף, מחיר ותנאי הריבית.

ביום ההנפקה החברה אוספת הזמנות של משקיעים המעוניינים לרכוש את האג"ח. המשקיעים יכולים להגיש הזמנות ישירות לחברה או באמצעות ברוקרים. בתום יום ההנפקה החברה קובעת את המחיר והכמות הסופית של האג"ח שיונפקו בהתבסס על היקף ההזמנות.

לאחר ההנפקה האג"ח מתחילות להיסחר בבורסה באופן שוטף. מחיר האג"ח עולה ויורד בהתאם להיצע ולביקוש. משקיעים יכולים למכור את אחזקותיהם באג"ח בכל עת בבורסה במחיר השוק. עם זאת, חלק מהאג"ח אינן סחירות ולא ניתן לסחור בהן.

במועד הפדיון החברה מנפיקת האג"ח מחזירה את מלוא הסכום המקורי שגייסה מהמשקיעים (הקרן) בתוספת תשלום אחרון של הריבית. לעיתים החברה יכולה להציע למשקיעים להאריך את תקופת האג"ח תמורת תנאים טובים יותר במקום לפדות את האג"ח.

בסיכום, איגרות חוב מהוות מכשיר השקעה פופולרי הן עבור חברות המעוניינות לגייס הון לטווח ארוך, והן עבור משקיעים המעוניינים בהשקעה בטוחה יחסית המניבה תשואה ידועה מראש. עם זאת, יש להביא בחשבון את רמת הסיכון בהתאם לסוג האג"ח ולדירוג המנפיק. אג"ח מהוות אפיק השקעה פופולרי ביותר בישראל ובעולם.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top